COMPTE DE PAGAMENT PERSONALITZAT

BASE Gestió d’Ingressos ha creat el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permetrà agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fraccionar el pagament en 9 mensualitats sense interessos. En concret, es poden beneficiar d’aquest servei els impostos següents:

 • Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana).
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
 • Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (excepcte la taxa pel subministrament d’aigua).

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma presencial a qualsevol oficina de BASE Gestió d’Ingressos Locals. O bé, per correu postal a qualsevol oficina de BASE Gestió d’Ingressos Locals. També es pot fer aquest tràmit a la seu electrònica de BASE amb certificat digital.

Qui ho pot demanar?
Tot subjecte passiu dels tributs a què s’ha fet referència es podrà incorporar a aquest sistema de pagament si es compleix amb els requisits exigits, que són:

 • Import mínim del total dels rebuts: 300€
 • No tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa.
 • Que el sol·licitant sigui el subjecte passiu de tots els rebuts.
 • Que el sol·licitant sigui, també, el titular del compte on es domiciliarà el pagament.
 • Termini de presentació: 31 de desembre, per a la inclusió al compte de pagament personalitzat per a l’any següent.

Quina documentació cal presentar?

 • Acreditació de la identificació del sol·licitant i del representant legal, en cas que sigui necessari, mitjançant documentació en vigor.
 • Documentació acreditativa de la representació legal, en cas que sigui necessari.
 • Per a la sol·licitud d’alta, fotocòpia de la llibreta bancària del compte o IBAN o document que n’acrediti la titularitat.

Quin és l’import dels pagaments mensuals?

 • La primera quota mensual es carregarà al compte del sol·licitant el mes de febrer i la darrera el mes d’octubre.
 • Quan BASE tingui els imports correctes de cada tribut per a l’exercici actual, regularitzarà la quota mensual en les mensualitats de setembre i octubre.
 • Sense cost ni interessos.

Clàusules Legals:

 • Els objectes poden ser els emesos per un o més municipis.
 • L’acolliment al sistema de Pagament Personalitzat a terminis es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que l’interessat no hi renunciï de forma expressa i que es continuïn complint els requisits.
 • Els pagaments totals o parcials es podran realitzar sempre i quan els rebuts estiguin en fase de cobrament, segons el calendari fiscal corresponent.
 • Els nous objectes tributaris s¡incorporaran automàticament al sistema de Pagament Personalitzat.
 • Si la regulació resultés negativa, la devolució de l’excés es realitzarà d’ofici al mateix compte corrent des del qual s’han efectuat els pagaments mensuals.

Efectes de l’incompliment:

L’impagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàtica del dret a gaudir d’aquest sistema de Pagament Personalitzat, passant a regir-se pel sistema general de pagament i, per tant, havent-se de liquidar el deute dins del període voluntari establert per cada tribut, si aquest encara no s’hagués esgotat, o en període executiu en cas contrari.

 

Darrera actualització – 01/12/2021